Versión Accessible
EENS Meritxell

pinCarrer dels Barrers, 10
     AD500 Santa Coloma
phone-icon(+376) 721 731

Drets dels usuaris

Drets de tots els usuaris

 • Dret a no ser discriminat per raó de naixement, edat, nacionalitat, raça, sexe, deficiència o malaltia, religió, llengua, cultura, opinió o qualsevol altra circumstància personal, familiar o social
 • Dret a ser tractat en tot moment amb cortesia i respecte i amb ple reconeixement de la seva dignitat i individualitzat
 • Dret a rebre una atenció integral personalitzada i de qualitat
 • Dret a participar, en la mesura de les seves possibilitats, en les decisions que afecten la seva vida
 • Dret a expressar suggeriments, queixes i reclamacions sense entrebancs, interferències, coerció, discriminació o represàlies
 • Dret a seleccionar un pare, familiar o representant que actuï en el seu nom
 • Dret a rebre atenció i tractament de la forma menys intrusiva possible
 • Dret a rebre els tractaments necessaris dintre de les possibilitats del centre
 • Dret a la confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en els seus expedients, en els termes establert en la legislació vigent
 • Dret a no patir abusos emocionals, psicològics o físics
 • Dret a la intimitat i la privacitat, incloent tant períodes de temps com espais privats
 • Dret a comunicar-se lliurament amb persones de la seva elecció de qualsevol manera raonable que puguin escollir
 • Dret a no ésser sotmès a cap mena d’immobilització o restricció de la capacitat física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció facultativa i supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent per a la seguretat física dels usuaris o de terceres persones

Drets específics dels usuaris del servei de residència

 • Dret a exercir lliurement els drets polítics i la pràctica religiosa
 • Dret a un entorn apropiat, segur i saludable que compleixi la legislació aplicable
 • Dret a administrar les pròpies finances i diners, segons les seves possibilitats
 • Dret a la propietat i ús de possessions personals per mantenir la dignitat individual i personalitzar l’entorn on viuen, sempre que no alteri la imatge, els criteris o el bon funcionament de la residència
 • Dret a un menjar que satisfaci els estàndards acceptats de nutrició
 • Dret a considerar com a domicili l’establiment residencial on viuen i mantenir la relació amb l’entorn familiar, convivencial i social
 • Dret a la interacció social amb membres de qualsevol sexe

Drets específics dels pares o tutors dels usuaris

 • Dret a poder accedir i parlar amb el personal directiu, personal administratiu i personal tècnic responsable del seu fill o persona de la que són responsables
 • Dret a ser informat del pla de treball del seu fill o persona de la que són responsables
 • Dret a expressar la seva opinió i presentar suggeriments, queixes i reclamacions, a que aquesta es tingui en compte a l’hora de prendre decisions sobre l’atenció al seu fill o persona de la que són responsables i a rebre resposta
 • Dret a expressar suggeriments, queixes i reclamacions sense entrebancs, interferències, coerció, discriminació o represàlies
 • Dret a accedir als expedients individuals del seu fill o persona de la que són responsables
 • Dret a conèixer el reglament intern del servei, i especialment, els seus drets i deures
 • Dret a rebre una atenció personalitzada
 • Dret a conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la contraprestació de l’usuari o usuària

Deures dels usuaris

Deures dels usuaris

Nota: Hi ha usuaris que no tenen el nivell de consciència i coneixement per ser responsables dels deures que es descriuen a continuació.

 • Mantenir un comportament respectuós i correcte i facilitar la convivència amb els companys i el personal
 • Respectar les instal·lacions i col·laborar al seu bon ús i manteniment
 • Observar les normes d’higiene
 • Complir el pla de treball i seguir les orientacions prescrites per professionals

Deures dels pares o tutors dels usuaris

 • Efectuar puntualment els pagaments establerts per les prestacions rebudes
 • Col·laborar amb el pla de treball de l’usuari
 • Facilitar la documentació necessària per complimentar els dossiers personals
 • Respectar les creences polítiques i religioses de totes les persones que treballen o conviuen a la institució
 • Respectar la dignitat i els drets dels professionals i el personal que presten els serveis, i col·laborar-hi i facilitant-los les tasques.
 • Conèixer i complir el Reglament de drets i deures dels usuaris
 • Respectar les instal·lacions i col·laborar al seu bon ús i manteniment
 • Informar promptament dels canvis en qualsevol de les dades administratives: domicili, telèfon, banc...
 • Informar promptament de qualsevol canvi de medicació o variació de la situació mèdica de l’usuari
 • Comunicar les absències, especialment les superiors a 24 hores
 • Aportar la roba i els materials que es demanen, en incorporar-se al centre i en les reposicions o demandes posteriors
 • Signar el contracte de prestació de serveis amb l’EENS Meritxell
Vols col·laborar amb nosaltres?

Carrer dels Barrers, 10 - AD500 Santa Coloma - Contacte