INFORMACIÓ SOBRE ELS DRETS I DEURES DELS PROFESSIONALS DE L’EENSM

La Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, l’article 11, Drets i deures dels professionals preveu que:

“Als professionals que desenvolupen les seves tasques en els serveis socials i sociosanitaris, a més dels drets i els deures reconeguts en la normativa laboral i la legislació que els afecti en l’exercici de la seva professió, els són aplicables els drets i deures següents:

1- Drets dels professionals:

  1. Rebre la informació inicial i continuada adequada que els permeti desenvolupar correctament les funcions assignades.
  2. Disposar dels mitjans adequats, així com el suport tècnic i la formació permanent necessaris per desenvolupar les seves tasques amb qualitat i seguretat assistencials.
  3. Ser tractats amb respecte i correcció pels responsables dels serveis, els altres professionals, els beneficiaris i els acompanyants. ́

2- Deures dels professionals:

  1. Promoure i respectar la dignitat, l’autonomia, la integració i el benestar dels beneficiaris dels serveis socials i sociosanitaris i els drets reconeguts.
  2. Dispensar un tracte respectuós i correcte als beneficiaris, familiars i acompanyants, com també als responsables dels serveis i a la resta dels professionals.
  3. Respectar les opinions i les decisions que els beneficiaris prenguin per si mateixos o a través dels seu representant legal, i si escau, considerar l’opinió de la família.
  4. Realitzar les derivacions dels beneficiaris cap a altres serveis de la manera més favorable i garantint la continuïtat de la intervenció.
  5. Respectar el dret a la intimitat i la confidencialitat de la informació que consta en els expedients, en els termes establerts a la normativa vigent.”